Pájení je tepelný metalurgický proces, během kterého vzniká nerozebiratelné spojení stejných nebo jiných kovů za pomoci roztavené slitiny – pájky. Během pájení nedochází k tavení základního materiálu, spoje je dosaženo difúzí, tzn. promísením částic pájky se základmím kovem. Pájet lze pomocí různých technologií, viz dále.

Pájení plamenem
Pájení plamenem je nejběžnějším typem ohřevu.

Pájení hipováním
Pájení hipováním je technologie spojování dvou různorodých materiálů během procesu izostatického lisování za tepla prostřednictvím pájecí mezivrstvy.Pájení hipováním využívá technologie zapouzdření materiálových komponent a následného hipování (izostatického listování za tepla) k dosažení špičkových vlastností pájeného spoje, kde je to potřebné.

Pájení v peci
Pájení v peci je poloautomatizovaný proces, kterým se kovové součásti spojují pomocí jiného materiálu s nižší teplotu tavení. Pájení v peci umožňuje konstruktérům i výrobním technikům spojovat jednoduché i složité sestavy jedním či stovkami spojů.
Jeden z nejběžnějších postupů pájení v peci se provádí ve vakuové peci a označuje se jako vakuové pájení. Díly, které mají být spojeny, běžně očistí a složí do sestavy, na povrch spojů se nanese pájka a pájená sestava se vloží do pece. Z pece se nejprve musí odčerpat vzduch, aby nedošlo k oxidaci či kontaminaci pájených ploch a pájky, potom se celá sestava ohřeje na pájecí teplotu, při které pájka zkapalní a zateče do pájených spojů.
Pájení v peci je proces, kterým se kovové součásti spojují pomocí jiného kovu o nižší teplotě tavení.

Pájení v peci lze provádět celou řadou technik svyužitím pecí různých konstrukcí včetně komorových či průběžných.

Existuje mnoho způsobů pecního pájení včetně:
Pájení aktivní pájkou
Vakuové pájení hliníku
Pájení v řízené atmosféře
Pájení voštinového těsnění
Pájení v průběžné/pásové peci
Pájení v redukční atmosféře
Opravné výplňové pájení
Vakuové pájení

Tato služba je využívána k pájení sestav s jedním až stovkami spojů, které jsou spojeny pomocí jiného kovu s nižší teplotou tavení něž mají matriály pájené sestavy.
Typ pájecí atmosféry, ve které se díly při pájení ohřívají, musí but volen podle druhu spojovaných materiálů. Kromě vakua se používají různé ochranné a reaktivní atmosféry mimo jiné vodík, dusík, směs vodíku s některým inertním plynem, exotermické a endotermické atmosféry či argon nebo hélium.

Indukční pájení
Jako indukční pájení se označuje proces, kdy jsou dva nebo více materiálů spojovány přídavným kovem, který má nižší teplotu tavení než základní materiály, a využívající indukční ohřev. Při indukčním pájení jsou obvykle rychle zahřáty matriály na bázi železa pomocí elektromagnetického pole vzniklého průchodem střídavého proudu indukční cívkou.
Střídavý proud o střední až vysoké frekvenci prochází indukční cívkou a okolo ní vytváří magnetické pole. Pokud je do středu cívky umístěn vodivý materiál, např. ocel, magnetické pole vyvolá provdu v povrchu ocelové součásti a ten ji zahřeje. Spoje je dosaženo pomocí přídavného kov, který má nižší teplotou tavení než součásti sestavy a který je roztaven rychlým ohřevem oblasti, ve které byl umístěn.

Pájení ve vodíkové atmosféře
Pájení v ochranné atmosféře vodíku je proces pájení, který využívá čisticích (redukčních) vlastností vysoce čistého vodíku ke zlepšení smáčivosti  pájeného povrchu pájkou. Redukční účinek vodíku odstraňuje povrchové oxidy z povrchu  základního materiálu, čímž umožňuje pájce lépe smáčet a vzlínat a vytvořit tak pájený spoj s vysokou integritou.
Pájení v atmosféře vodíku lze provádět v utěsněné retortové peci nebo průběžné peci. U obou typů pecí je obrobek obklopen atmosférou vysoce čistého vodíku (obvykle s rosným bodem pod  - 51 °C). Když je vsázka pece zahřívána až nad teplotu likvidu pájky, atmosféra vodíku redukuje přítomnost povrchových oxidů základního materiálu a zlepšuje smáčecí schopnosti pájky.

 

Optimalizováno pro IE 7.0 a vyšší, Mozilla Firefox 20.0 a vyšší, optimální rozlišení 1280x1024
Webdesign - Vladimír Ulip -WILLY www.willy.cz